لرزه گیر مهار دار چدنی مارک زرد

این محصول جهت حداکثر ۶۰ درجه حرارت و تحمل ۱۰ بار فشار میباشد

 • سایز
 • “11/4(32mm)
 • “11/2(40mm)
 • “2(50mm)
 • “21/2(65mm)
 • “3(80mm)
 • “4(100mm)
 • “5(125mm)
 • “6(150mm)
 • “8(200mm)
 • “10(250mm)
 • “12(300mm)
 • ارتفاع(mm)
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • قیمت(ریال)
 • 4,650,000
 • 4,850,000
 • 5,070,000
 • 5,270,000
 • 6,120,000
 • 6,540,000
 • 7,380,000
 • 10,330,000
 • 12,440,000
 • 17,910,000
 • 27,180,000