برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

 • سایز
 • “1/2
 • “3/4
 • “1
 • “11/4
 • “11/2
 • “2
 • “21/2
 • “3
 • “4
 • “5

 • “6
 • “8
 • وزن (کیلوگرم)
 • 7.5
 • 9
 • 14
 • 19
 • 22
 • 31
 • 42

 • 50

 • 72
 • 100
 • 144
 • 176
 • قیمت (ریال)
 • 60،۰۰۰
 • 800،۰۰۰
 • 1.250،۰۰۰
 • 1570،۰۰۰
 • 1860،۰۰۰
 • 2620،۰۰۰
 • 3.200،۰۰۰
 • 3.930،۰۰۰
 • 6.300،۰۰۰
 • 7.850،۰۰۰
 • 11،۳۰۰،۰۰۰
 • 14،۳۰۰،۰۰۰