لرزه گیرمهار دار چدنی مارک قرمز

این محصول جهت حداکثر ۹۰ درجه حرارت و تحمل ۱۰ بار فشار میباشد

 • سایز
 • “11/4(32mm)
 • “11/2(40mm)
 • “2(50mm)
 • “21/2(65mm)
 • “3(80mm)
 • “4(100mm)
 • “5(125mm)
 • “6(150mm)
 • “8(200mm)
 • “10(250mm)
 • “12(300mm)
 • ارتفاع(mm)
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • قیمت(ریال)
 • 6,120,000
 • 6,320,000
 • 7,590,000
 • 8,230,000
 • 8,860,000
 • 10,330,000
 • 13,170,000
 • 15,800,000
 • 19,170,000
 • 26,960,000
 • 40,130,000