لرزه گیر مهار دار مارک رنگی کلاس ۱۵۰

این محصول جهت حداکثر ۹۰ درجه حرارت وتحمل ۱۶ بار فشار میباشد

 • سایز
 • “11/4(32mm)
 • “11/2(40mm)
 • “2(50mm)
 • “21/2(65mm)
 • “3(80mm)
 • “4(100mm)
 • “5(125mm)
 • “6(150mm)
 • “8(200mm)
 • “10(250mm)
 • “12(300mm)
 • ارتفاع(mm)
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • قیمت(ریال)
 • 6,320,000
 • 6,750,000
 • 8,010,000
 • 8,430,000
 • 9,480,000
 • 10,750,000
 • 14,130,000
 • 16,850,000
 • 20,650,000
 • 29,070,000
 • 43,920,000