شیر پروانه ای ویفری گیربکسی میراب

شیر پروانه ای (Butterfly valve) گونه ای از شیر های صنعتی است

که در این شیر های چدنی از یک دیسک دایره ای یا مسطتیلی که امکان چرخش حول محور خود را دارد ،

جهت کنترل یا انسداد مسیر جریان سیال استفاده میشود.

 • سایز (inch)(mm)
 • “1(25)
 • “2(50)
 • “21/2(65)
 • “3(80)
 • “4(100)
 • “5(125)
 • “6(150)
 • “8(200)
 • “10(250)
 • “12(300)
 • “14(350)
 • “16(400)
 • قیمت PN10
 • 6,250,000
 • 7,040,000
 • 7,290,000
 • 8,310,000
 • 8,750,000
 • 9,930,000
 • 12,550,000
 • 15,830,000
 • 36,870,000
 • 39,400,000
 • 61,600,000
 • 81,340,000
 • قیمت PN16
 • 6,450,000
 • 7,360,000
 • 7,510,000
 • 8,560,000
 • 9,010,000
 • 10,220,000
 • 12,930,000
 • 16,310,000
 • 37,980,000
 • 40,580,000
 • 63,446,000
 • 86,760,000