برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

 • سایز (inch)
 • 1/2
 • 3/4
 • 1
 • 11/4
 • 11/2
 • 2
 • 21/2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
 • 14
 • 16
 • قیمت (ريال)
 • 85,000
 • 102,000
 • 158,000
 • 190,000
 • 246,000
 • 290,000
 • 553,000
 • 790,000
 • 1,230,000
 • 1,955,000
 • 3,060,000
 • 5,355,000
 • 11,900,000
 • 17,850,000
 • 25,500,000
 • 37,400,000