سردنده مانیسمان و درزدار

فروش کلیه سردنده از سایز “۱/۲ الی “۴