لرزه گیر مهار دار مارک رنگی کلاس ۱۵۰

این محصول جهت حداکثر ۹۰درجه حرارت و تحمل ۱۰ بار فشار میباشد

 • سایز
 • “11/4(32mm)
 • “11/2(40mm)
 • “2(50mm)
 • “21/2(65mm)
 • “3(80mm)
 • “4(100mm)
 • “5(125mm)
 • “6(150mm)
 • “8(200mm)
 • “10(250mm)
 • “12(300mm)
 • ارتفاع(mm)
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • 130
 • قیمت(ریال)
 • 6,540,000
 • 7,170,000
 • 8,430,000
 • 8,860,000
 • 9,910,000
 • 11,390,000
 • 14,440,000
 • 17,380,000
 • 21,060,000
 • 29,700,000
 • 44,140,000