تبدیل مانیسمان و درزدار

مانیسمان رده ۴۰ و رده ۲۰

درزدار سبک و سنگین