اتصالات چینی سفید و سیاه

اتصالات گالوانیزه مک بصورت دنده ای و به دو صورت اتصالات گالوانیزه سفید و اتصالات گالوانیزه سیاه تولیدمیگردد

کاربرد : صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد