اتصالات گالوانیزه مک

اتصالات گالوانیزه مک بصورت دنده ای و به دو صورت اتصالات گالوانیزه سفید و اتصالات گالوانیزه سیاه تولید میگردد.

کاربرد : صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد